Log ind

Anmeldelster 1920 - 13

#

D ie deutschen U -Boole in ih re r K r ie g fü h r u n g U H A — IS. Von Korvettenkap itän A. Gaver. 2’ Heft. D ie U-Bootsb lokade Februa r bis O k tober 1915. E . S. M i ll ie r & So lins Verlag. Berlin S. W . (i M k .

I »Militært T idsskrift« Nr. (5/1920 l n r vi ved F rem ­ kom sten af F Hefte henledet Opmæ rksom heden paa dette Væ rk . Det nu foreliggende Helte om fatter en ret skæbnesvanger Periode for den tyske U ndervandsbaadskrig , en Periode, der paa G ru nd af m ange lfu lde O p ly sn inger er bedøm t højst forskellig. I Forb inde lse med de fra anden Side frem kom ne O p ly sn inger — Je llicoe ’s E rindringer, forskellige Landes Opgøre lser af Sk ib s lab osv. — giver 2’ Heftet et i det hele godt O ve rb lik over Perioden.

— in —

Ledigt Legat under Krigsministeriet.

Af » L e g a t s t i f t e t 1 9 0 9 a f R e k r u t 3 3 1 a f 2 5 ' B a l a i l l o n s 2 ’ K o m p a g n i , A a r g a n g 1881« s k a l p a a H a n s M a j e s t æ t K o n g e n s F ø d s e l s d a g u d d e l e s H e n t e r til e t B e l ø b a f e . 4D00 K r . i P o r t i o n e r p a a 50 a 100 K r . t il v æ r d i g e o g t r æ n g e n d e V e t e r a n e r f r a v o r e K r i g e 1 8 4 8 — 51) o g 18(54 n a v n l i g t i l s a a d a n n e , s o m b e v i s l i g lu u - li d t S a v n p a a G r u n d a f I n v a lid i t e t . A n s ø g n i n g e r o m d i s s e P o r t i o n e r s t ile s t il K r i g s m i n i s t e r i e t o g in d g i v e s til d e t t e in d e n U d g a n g e n a f A u g u s t M a a n e d 1920. D e m a a i n d e h o l d e a ll e f o r n ø d n e O p l y s n i n g e r o m A n s ø g e r e n s m i l i t æ r e T j e n e s t e , m u li g e I n v a lid i t e t , A l d e r , ø k o n o m i s k e F o r ­ h o l d m . v. s a m t v æ r e a t t e s t e r e d e a f e n p a a l i d e l i g M a n d . Krigsministeriet, K ø b e n h a v n , d e n 17 7 1 92 0 .

Studier over Verdenskrigen.

U d k o m m e t e r Gaskrigen a f Xic. L . Hansen, K e m i k e r v e d H æ r e n s K r u d t v æ r k o g k e m i s k K o n s u l e n t f o r H æ r e n s t e k n i s k e K o r p s . S æ r t r y k a f D a n s k A r t i l l e r i t i d s s k r i f t , U d g i v e t a f A r t i l l e r i - o f li c e r s f o r e n i n g e n . B o g l a d e p r i s K r . 2,85. M e d l e m m e r a f d e l k r i g s v i d e n s k a b e l i g e S e l s k a b o g a f F o r ­ e n in g e n a f O f f i c e r e r u d e n f o r a k t i v T j e n e s t e k a n fa a d e t t e H e f t e t i l h a l v P r i s v e d a t i n d s e n d e K r . 1 ,1 5 p l u s 1(1 O r e t i l F o r s e n ­ d e l s e s o m k o s t n i n g e r t il D e t k r i g s v i d e n s k a b e l i g e S e l s k a b s S e k r e ­ tæ r , K a p t a j n S t e m a n n , S a n d h o lm l e j r e n p r . B i r k e r o d .