Log ind

Forsvarskommissionen af 1997

#

Af journalist Nils Eric Boesgaard, forsvarsmedarbejder på Berlingske Tidende.

I forbindelse med vedtagelsen af det nuværende femårige forsvarsforlig blev det besluttet at nedsætte en forsvarskommission, der skal forberede grundlaget for forsvarets fortsatte udvikling ind i det næste årtusinde. Forsvarskommissionen af 1997 skal i løbet af af det kommende halvandet år, frem til udgangen af 1998, i lyset af den internationale sikkerhedspolitiske udvikling overveje hvilke ændringer i forsvarets formål, opgaver og struktur, der måtte være nødvendige. Den skal herunder foretage en afvejning af forsvaret af nærområdet i forhold til den internationale indsats samt fremsætte forslag til større materielanskaffelsert i de kommende år. Kommissionen omfatter politikere, udpeget af de respektive folketingsgrupper med en repræsentant og en stedfortræder for hvert parti. Forsvarets repræsentanter er udpeget på baggrund af deres stilling og funktion, mens en række særligt sagkyndige er udvalgt på baggrund af deres sikkerheds- og forsvarspolitiske forudsætninger og ekspertise. Formand for kommissionen er fhv. minister Knud Heinesen. Inklusiv formanden og forsvarsminister Hans Hækkerup (S) har kommissionen 27 medlemmer, der ikke mindst for politikernes vedkommende møder med vidt forskellige mål og ønsker. De ni folketingspartiers repræsentanter er: Venstre: Fhv. minister Knud Enggaard, 67, Civilingeniør, løjtnant af reserven og med en fortid i Flyvematerielkommandoen. I Folketinget siden 1964. Enggaard, der var forsvarsminister i perioden 1988-1992, advarer mod de radikale og SFs forventede forsøg på, under hensyn til den internationale udvikling at nedtrappe det nationale forsvar, nedskære antallet af værnepligtige og spare på materielanskaffelserne. "Venstres vinkel under drøftelserne vil være, at forsvaret fortsat skal kunne klare både forsvaret af Danmark og de nye internationale opgaver. Hvis ikke man har omkring 10.000 værnepligtige, som har den uddannelse, de har i dag, så kan man ikke gå ud fra, at man på årsbasis kan hente 1500, der melder sig til international tjeneste. Det vil sige, at vi i virkeligheden skal opretholde et forsvar af den nuværende størrelse, sammensætning og struktur. Venstre agter at fastholde værnepligten som bindeleddet mellem befolkningen og forsvaret," siger Knud Enggaard, der også vil arbejde for et højt materielmæssigt investeringsniveau. Knud Enggaards stedfortræder er folketingsmand Svend Aage Jensby.

Centrum Demokraterne: Fhv. minister Arne M elchior, 72, er handelsskoleuddannet indenfor tekstil, papirvarer og reklame. Han var oprindelig socialdemokrat, men var i 1973 med til at stifte Centrum Demokraterne. I Folketinget siden 1973. Melchior, der var minister for kommunikation og turisme i perioden 1982-1994, understreger at CD i virkeligheden ikke var interesseret i nedsættelsen af forsvarskommissionen. "For os var det vigtigere at få nedsat en ekspertgruppe, der skulle vurdere materielsituationen og alle behov med et sigt på en halv snes år, således at man sikrer sig, at der findes det nødvendige materiel - skydevåben , ammunition, fly. ubåde o.s.v. Det er os magtpåliggende, at det danske forsvar til en hver tid har en troværdig standard - og så lægger vi iøvrigt, som altid, vægt på, at vi kan opfylde de aftaler og forpligtelser, som vi har indgået." Arne Melchiors stedfortræder er folketingsmand Peter Duetoft.

D et radikale Venstre: Jørgen Estrup,55, cand. polit og medarbejder ved Københavns Universitet, hvor han har været prodekan ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og prorektor. Medlem af Folketinget siden 1984: "Kommissionsarbejdet ligger os stærkt på sinde, fordi det har været et radikalt ønske at få kommissionen nedsat," siger han. "Det skyldes at vi mener, at den tidligere kommission ikke fik mulighed for at gøre arbejdet færdigt, fordi verden ændrede sig så hurtigt. Derfor ser vi nu frem til at man kan lave kommissionsarbejde, som afdækker de muligheder som situationen rummer for dansk forsvar med de udfordringer som sikkerhedspolitikken giver. Opgaverne har ændret sig ganske væsentligt, og dem vil vi gerne have kulegravet - ikke bare i form af lidt pæne analyser og lidt ændringsforslag. Jeg mener at vi skal gå så dybt tilværks, at vi også kan vurdere forslag er kommet fra anden side. F.eks. har personelorganisationerne været ude med nogle ganske gennmemgribende forslag om ændringer. Og da organisationerne desværre ikke kom med i kommissionen, så skal vi kunne løfte den opgave, der ligger. Vi skal blandt andet både analysere og konkludere vægtningen mellem nærforsvaret og den internationale opgave, som vi jo er enige om skal løses. Vi skal også gennemarbejde det problem, som består i at kun en meget lille del af en ungdomsårgang aftjener sin værnepligt. Derved har værnepligten ikke den samme funktion som tænkt. Og det er der faktisk mange unge, som har svært ved at acceptere." Jørgen Estrups stedfortræder er folketingsmedlem Bjørn Elquist.

Fremskridtspartiet: Annette Just, 49, har været aktiv i Kvindeligt Flyverkorps og har frem til 1989 været proprietær. Medlem af Folketinget fra 1987: Det jeg hovedsageligt vil interessere mig for bliver det danske forsvar i NATO efter at udvidelsen er i gang. FP har præciseret, at vi meget gerne vil have udvidet NATO med de nye demokratiske lande i Øst- og Centraleuropa. Vi mener, at det vil øge sikkerheden i vores del af verden. Det er derfor vi er så interesserede i, hvordan det går i Rusland, ikke fordi russerne skal være medlem af NATO, men fordi de er vores modpol. Jeg ser også gerne, at der bliver set nærmere på totalforsvars-situationen i Danmark. Det nåede vi ikke at beskæftige os med i den forrige forsvarskommission, men det mener jeg faktisk er væsentligt. Jeg har arbejdet med det siden 1965, og jeg finder altid, at dem, der har med det civile beredskab at gøre, glemmer det militære - og omvendt. Derfor må politikerne se på helheden." Annette Justs stedfortræder er folketingsmedlem Nils Højland.

Dansk Folkeparti: Pia Kjærsgaard, 50, husmor, kontorist og hjemmehjælper. I Folketinget som medlem af Fremskridtspartiet siden 1984 og som medlem af Dansk Folkeparti fra 1995: "Det det først og fremmest gælder om, er at vi tydeligere viser vores tilhørsforhold til NATO. Det er noget, der skal arbejdes meget ihærdigt med. specielt nu, hvor Danmark engagerer sig mere og mere internationalt, og hvor NATO ikke har den store indflydelse. Jeg tænker i denne forbindelse på styrkerne i Bosnien og i Albanien. Vigtigt er det også at styrke vores forsvar, så materiellet, kampvogne m.m bliver bragt up to date." Pia Kjærsgaards stedfortræder er folketingsmedlem Poul Nødgaard.

D et konservative Folkeparti: Jens Jørgensen,55, cand.mag i historie, tysk og oldtidskundskab, har bl.a. været rektor ved Slagelse Gymnasium og er i dag borgmester i Slagelse. Han har fornylig overtaget forsvarsordfører-jobbet efter Niels Ahlmann-Ohlsen: “Der er i det løbende forsvarsforlig skabt en ro omkring dansk forsvar, som vi vil gå meget efter at bevare. Det danske forsvar har igennem de sidste 20 til 25 år måttet stå model til beskæringer den ene gang efter den anden. Vi befinder os i dag i en uoverskuelig verden med krige og borgerkrige og krigslignende situationer Derfor ønsker jeg at fastholde forsvaret på det nuværende niveau, og det gælder alle fire værn - altså også hjemmeværnet. Det gælder både det antal måneder, som de værnepligtige skal være inde, og det gælder materiellet. Jeg tror, at det er fantastisk vigtigt at forsvarskommissionen bruger kræfter på at gennemarbejde materielsiden. Jeg tror at der skal lægges mange ressourcer i indkøb af nyt, tidsvarende materiel. Jeg ser f.eks. meget positivt på dansk deltagelse i arbejdet med at skabe et nyt fly, der skal erstatte F-16 flyet, når det engang skal udfases. Jeg mener, at Danmark i en verden med flere og flere mennesker, mere og mere sult, stadig flere miljøproblemer, risiko for borgerkrig på kryds og tværs og med en nationalisme, hvis lige vi ikke har oplevet siden begyndelsen af forrige århundrede, skal have det bedst uddannede og udrustede forsvar, som overhovedet muligt. Dér mener jeg at vi satse. Mit bud er, at der skal bruges flere ressourcer på teknologisiden." Jens Jørgens stedfortræder er fhv. forsvarsminister Hans Engell.

Socialdemokratiet: Ingrid Rasmussen, 50, er læreruddannet og har siden 1987 været ligestillingskonsulent for Arbejdsmarkednævnet. Hun har været medlem af folketinget siden 1987: "Det jeg synes er interessant, og som jeg glæder mig til, er, at vi vil komme til at debattere, hvordan Danmark kan bidrage til den geopolitiske udvikling og NATOs og EUs udvidelse. Jeg ser et sikkerhedspolitisk billede i samarbejdets ånd lige op til og på den anden side af år 2000. Jeg tror, at vi kommer til at opleve et meget tæt samarbejde. Det danske forsvar skal indrettes til at deltage i denne internationalisering, som vi allerede har taget fat på. Den internationale Brigade og vores deltagelse på fornemt niveau blandt andet i Bosnien og nu også i Albanien, gør at Danmark har placeret sig som et centrumsland. Forsvarsminister Hans Hækkerups initiativer skal følges op, og jeg oplever en vilje til det. Men selvfølgeligt skal der analyser og modeller på, hvordan vi går fremad, og hvordan vort fremtidige forsvar skal se ud. Ingrid Rasmussens stedfortræder er folketinfgsmedlem Poul Qvist Jørgensen..

Enhedslisten: Søren Søndergaard, 42 Skibsbygger på B&W Skibsværft og faglærer på AMU-København indtil 1994. Medlem af Folketinget siden 1994: "Vores formål med at gå ind i den kommission er at blive klogere på, hvorvidt den antagelse, at det er muligt at klare sig med meget mindre militært isenkram, er rigtig. Om den antagelse bliver bekræftet eller afkræftet, det vil vise sig. Vi har med stor interesse kigget på de trusselsvurderinger, som er kommet fra Forsvarets Efterretningstjeneste, ligesom vi har været med på kommissionens rejser til Rusland og andre steder, for at få et billede af, hvad trusselspunkterne er idag." Søren Søndergaards stedfortræder er folketringsmedlem Keld Albrechtsen.

Socialistisk Folkeparti: Villy Søvndal,45, er læreruddannet og ansat i Kolding Skolevæsen 1980-1992.1 Folketinget siden 1994. "Jeg synes at det overordnede er den sikkerhedspolitiske situation, der er stærkt forandret i dag i forhold til situationen i 1980'erne. Freden er brudt ud! Muren er faldet! Warszawapagten opløst! og Rusland er et imperium i krise! Det har en række andre lande taget konsekvensen af og har reduceret deres militærudgifter ganske betydeligt, mens Danmark har fastholdt sine, så vi fra at være et land med et lavt forsvarsbudget mu befinder os i den øverste halvdel. Det synes jeg ifølge sagens natur er meget uklogt. Jeg mener at vi skal flytte midler fra militær oprustning til social og miljømæssig udvikling for at fjerne truslernes egentlige årsag. SF vil også beskæftige sig med NATOs udvidelse, hvor jeg synes, at vi er ved at etablere en ny demarkationslinie i Europa. Det finder jeg meget lidt klogt. Jeg vil arbejde for, at vi får et samlet sikkerhedspolitisk svar, der også omfatter Rusland." Villy Søvndals stedfortræder er folketingsmedlem Gert Petersen.

Forsvarets medlemmer i kommissionen er departemjentschef i forsvarsministeriet Anders Troldborg, forsvarschefen, general Christian Hvidt, chefen for Forsvarsstaben, generalløjtnant Ove H.-G Hoff, chefen for Forsvarsstabens Planlægningsstab, generalmajor Jan Scharling, chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jørgen Sverker Nilsson og chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, generalmajor Jørgen O. Hjorth.

Særlige sagkyndige er Over arkivar Hans Christian Bjerg, der er chef for forsvarets arkiver og Søværnets historiske konsulent. Han har skrevet en lang række bøger og artikler om forsvarshistoriske emner. Departementsråd, ambasdsadør Niels Egelund er cand. mag. i historie og russisk. Han er leder af Statsministeriets udenrigspolitiske afdeling, en stilling, der i sin tid blev oprettet for at styrke Statsministeriets koordinerende rolle på det udenrigspolitiske område. Lektor Birte Hansen er lektor i international politik ved Københavns Universitet. Professor Bertel Heurlin er professor i europæisk integration og sikkerhed ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet. Han er medlem af Det internationale institut for strategiske Studier og var med i Nedrustningsudvalgets første formandskab. Konsulent Hans Møller Kristensen har som tidligere medarbejder i Greenpeace beskæftiget sig indgående med Danmarks atomvåbenpolitik og har i flere år gravet dybt i amerikanske arkiver for at finde bevis for de påståede amerikanske krænkelser af officiel dansk atomvåbenpolitik. Oberst Karsten Møller, militær sovjet-ekspert, tidligere direktør for Forsvarets Forskningstjeneste og formand for Forsvarsministerens Rådgivnings- og Analysegruppe. Han er i øjeblikket chef for den nordisk-polske brigade i Bosnien. Professor Nikolaj Petersen er professor i international politik ved Århus Universitet og tidl. medlem af Det Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske udvalg, har skrevet en lang række bøger om udenrigspolitiske emner. Politisk direktør, ambassadør Per Poulsen-Hansen, er politisk direktør i Udenrigsministeriet og repræsenterer som sådan Danmark i EU's politiske komite, der er det organ, der er ansvarlig for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Lektor Mette Skak er konfliktforsker og lektor i international politik ved Aarhus Universitet. Seniorforsker Ole Wæver kommer fra Center for Konfliktforskning og medlem af Det Udenrigspolitiske Instituts bestyrelse.