Log ind

Generalmajor O. A. H. MOLTKE

#

f. 3/6 1868 — d. 22/7 1922.

Chef for Officerskolen, Formand for Krigsvid. Selskab.

Med rette kan det siges, at Hæren h a r l i d t et s t o r t T a b ned G e n e r a lm a jo r Otto M oltkes a l t fo r tid lig e B o r tg a n g .

G e n e n d M o ltk e u a r i u d p ræ g e t G r a d et A rh e jd sm en n e sk e , u træ ttelig , p lig to p fy ld e n d e , s tille n d e store K r a n til sig selu, m en o g sa a — og ne top tle r fo r — fo rd r e n d e m eget a f tlem, h a n a rb e jd ed e s am m e n m ed . H a n b a n d e en ly k k e lig og g a n ­ ske sæ rlig H u n e til let og s ik k e r t a l jin tle og fa s th o ld e det c e n t r a l e i e n S a g . l i a n o p f a t le tle b u r l i g t o g k o n c i s t o g f o r ­ stoti m e d k n iu s k a r p S ik k e r h e d at sk eln e tiel uæ sen tlige f r a tlet u n æ se n tlig e . H a n b le n d e r f o r a l d r i g i s in V i r k e n o n e r ­ belaste t m e d u tid ig e og tid sran en tie H e n s y n til D e ta ille rn e — pa tt dette O m r a a d e sa tte b a n sine M e d a rb e jd e re ind , m e d e n s b a n selu f a s t h o ld t tle store L i n i e r titlen d o g til tabe E n k e lth e d e r n e a f Syne.

I A a re n e s L o b u tlu ikle d e M o ltk e b e tyd elig e khm e r i R e tn in g a f let og fo rm s ik k e r m u n d t lig F r e m s t illin g b a n b am le ik k e snæ rt ued at fin d e ram m e n tle og g o d t betegnende U d t r y k f o r s in T a n k e — b a n bien s n a r t en s m id ig og s la g ­ fæ r d ig D e b a tto r , b u is In d læ g i en D is k u s s io n n a r lig e sa a k la r e som k u ik k e . D e r t il k om — uel sag ten s og sa a p a a n ir k e t a f tle m a n g e A t i r s V i r k s o m h e d s o m R e d a k t ø r a f „ M i l . T i t l s - s k r i f t “ — en s to r F æ r d ig h e d i s tilis tis k Henseende .- H a n s s k r i f tlig e F r e m s t illin g u a r b a n d e fly d e n d e og let, b a ad e k la r og p e r s o nlig h e d sp ræ g e t.

H a n s ren t p e r s o n lig e F g e n s k a b e r n a r ik k e a lm in d e lig e I B e sid d else a f en re tlin e t, hels tøb t, r a n k og s jæ kle n nobel K a r a k t e r n irk e d e b a n s tæ rk t p a a sin e O m giu else r. H a n s u r o k k e lig e R o og S in d s lig e uæ g t g a n h a m y d e rlig e re det P ræ g a f T il f o r la t l t ’lig h e tl, s om s a a f u l d i u d sna re tie l i l tiel in d e rs te i hele h a n s Væsen. A lli t l f ik m a n . n a tir m a n b en n en d te sig til h a m i el e lle r an d e t S p o rg sm titd , en k la r , u fo rb e h o ld e n o g u s m i n k e t U t l l a l e l s e s o m U d t r y k f o r h a n s A n s k u e l s e . B a g tiet tils y n e la d e n d e o fte noget tilk n a p p e d e Y d re b a n k e d e ile r tle t nt t r in e s I c, j a m a n k a n s i g e tle t b l o t l e s l e H j e r t e , h u o r o m a l l e de k a n nidne , som k om p a a næ rm e re f o r t r o lig F o d m e d h am .

M e tl tlisse K n a li fik a tio n e r n a r tiel ik k e a t u n d re s aner, a l d e r bien la g t s tæ rk t B e sla g p a a h a n s A rb e jd s k r a f t i A a re n e s L o b . M o ltk e tjente sig op g e n n em alle G ra tie r i sit V a a b e n og fo rre tte d e ued S k ie n d e r a f speciel T jeneste i b e tyd elig e S tillin g e r — som A t l jii t a n l og senere som S tab sc h e f net! U G c n e r ttlk om m a n d o , som S ta b s c h e f i sit eget V a a b e n . 'T i l l i g e k o m m a n d e r e d e s b a n p a a f o r s k e l l i g e T j e n e s t e ­ r e j s e r i U t l l a n d e l o g b e n y t let te s s n a r l s o m l e d e n d e o g bæ - rentle K r a f t i fo r s k e llig e rig tig e K o m m is s io n e r h e rh jem m e , senest i tlen n y lig a fslu tte d e store M ilitiv r k o in m is s io n . F o r ­ rig e A a r nattede M o ltk e G e n e ra lsg ra tle n og iid næ nn te s til Gdief fo r 2' D in isio n , en S t illin g h a n g a n s k e k o r i T itt e fter o m h y l le tle m e t l P o s t e n s o m C h e f f o r O f / i c e r s k o l e n . S t o r e F o r r e n t n i n g e r n a r m e t l R e t t e e n d n u k n y t t e d e l i l G e n e r a l M o l t k e s F r e m t i i l s u i r k c n , i k k e m i n t l s l i tle n s i t l s t n æ n n l e S t i l l i n g , l i l I i u il - ken h a n m o d le m e d s a a m a n g e og y p p e rlig e F o r in ls æ ln in g e r _

E n d n u s k a l sæ rlig pa tt delte S te d frem hæ u e s den bet y d e l i g e I n d s a t s , M o l t k e h a r g j o r t i K r i g s v i d e n s k a b eligt Selskabs Interesse og f o r tlets Vel. I en la n g A a r ræ k k e (1!)()S— 2 1 J n a r h a n 'T i d s s k r i f t e t s d y g t i g e o g m y n d ig e R e tla k t ø r — f o r u d lian tle h a n uære. 'le d lem a f B e sty relsen og i A ltre n e liH ) ti— 0 8 nirk e t s am m e n m e d disse L in ie r s F o r f . , ile r tla n a r R e tla k tø r , ned den d a g lig e lelre a f T id s s k rifte t . F r a tlisse A a r beu a re r jeg stedse M in d e t om en u a lm in t ls lig d y g tig , lo y a l og u æ r d i fu ld M e d a rb e jd e r . V ed s in D o ti in d e h a u d e h a n den hø jeste S t illin g i S elskabe t som tielles F o rm a n d . V ed G e n e ra l M o ltk e s B tia r e k a n det m e tl Re tte u d ta le s: D e n d a n s k e I læ r h a r m iste t en s jæ ld e n nobel, r id d e r lig o d y g tig O f fic e r — en fo rn em P e r s o n lig h e d i tielle O rd s vid e sle og bedsle B e ty d n in g .

A. G. Nyholm.