Log ind

Krig i Gaza: Israelsk bykamp gennem 40 år og de folkeretslige problemstillinger

#

Det Krigsvidenskabelige selskab indledte 2024 med arrangementet ”Krig i Gaza: Israelsk bykamp gennem 40 år og de folkeretslige problemstillinger” med oplæg fra Major Claudia Læssøe Pedersen og Orlogskaptajn Kenneth Øhlenschlæger Buhl.

Major og Ph.d. Claudia Læssøe Pedersen, som har skrevet en Ph.d., om ”Israelsk militærs udfordringer i asymmetrisk bykamp fra 1882 - 2014”, stillede skarpt på udvalgte nedslagspunkter om israelsk bykamp gennem de seneste 40 år. Med sit oplæg trak Claudia de lange linjer frem til nutidens israelske operationer i Gaza, Rules of engagement, internationale love fra 1982 og frem til i dag, samt spørgsmålet om legitimitet blandt verdenssamfundet var emner, der blev berørt under oplægget. Desuden pointeredes de strategiske og politiske effekter af den israelske krigsførelse, særligt ift. USA og Europa. 

Selve bykamp var selvsagt omdrejningspunktet for præsentationen, hvor det blev understreget, at udfordringerne ved bykrig i form af den massive tilstedeværelse af civile og at kampe forgår i et miljø af civil infrastruktur netop, skaber nogle særlige juridiske problemstillinger.
Samlet set blev de fremmødte klædt på med en overordnet forståelse af de militærhistoriske erfaringer fra israelsk bykamp fra 1982 og frem til i dag i Mellemøsten og i særdeleshed i Palæstina og Israel.

Orlogskaptajn og Ph.d. Kenneth Øhlenschlæger Buhl gav en indføring i de folkeretlige problemstillinger, der er blusset op i forbindelse med krigen i Gaza. 
Kenneth Buhl indledte sit oplæg med at opridse nogle klare juridiske forhold, der understregede at Hamas’ angreb den 7. oktober var en klar krigsforbrydelse iht. statutten for den internationale straffedomstol (ICC). Herefter tilføjede Kenneth Buhl, at selvom Hamas er en organisation og ikke en stat, er alle som deltager i en væbnet konflikt bundet af krigens regler. 
Dernæst blev Israels ret til selvforsvar udførligt beskrevet, hvorunder FN Pagtens art. 51, som grundlæggende handler om retten til selvforsvar, som legitimerer at Israel reagerede på angrebet d. 7. oktober 2023. Retten til selvforsvar gælder mellem stater, og skal anses som en naturretlig ret.
Kenneth Buhl gav herefter en nuanceret forklaring på, hvorledes både Israel – og Hamas fortsat - bryder med de folkeretlige konventioner i form af belejringer og kampe, hvor civile inddrages i kamppladsen uden, at den efterfølgende pligt i form af beskyttelse og adgang til nødhjælp negligeres.  

Den efterfølgende diskussion mellem tilhørere og oplægsholdere kredsede om mulige løsninger både militært og juridisk samt en vurdering af udviklingen på den korte bane.

Det Krigsvidenskabelige Selskab vil gerne takke for den store opbakning til foredraget.

Vi håber at se så mange af jer igen ved næste arrangement d. 3. april som omhandler Kvanteteknologi i Forsvaret.