Log ind

Formandens beretning v. Generalforsamlingen d. 2. maj 2023

Svanemøllens Kaserne, Ryvangs Allé 1, 2100 KBH Ø, mandag d. 2. maj 2023

Referat og formandens beretning fra generalforsamlingen den 2. maj 2023    

1. VELKOMST

Formanden bød alle medlemmerne velkommen til Selskabets ordinære generalforsamling 2023.

2. INDLEDNING

Formanden præsenterede dernæst aftenens program, der omfattede:

Belønning af bedste specialeafhandling på Master i Militære Studier og bedste artikel på Krigvidenskab.dk.

Generalforsamling.

Reception med pølsevogn og drikke.

Foredrag ved Generalløjtnant Michael Lollesgaard.

3. FREDERIK VI REGLEMENT

Traditionen tro skulle den af generallæge S. Trier skænkede vandrepræmie fra 2013 i form af et indbundet eksemplar af "Exercerreglement for Det Kongelige Danske Infanterie" autoriseret af Hans Majestæt Kong Frederik VI den 28. januar 1821, uddeles til det bedste MMS-speciale for det forgangne kalenderår. Kåringen foretages et udvalg bestående af redaktøren fra krigsvidenskab.dk, en faglig repræsentant fra bestyrelsen og formanden. Kåringen foretages hvert år ud fra selskabets kerneværdier: Fremme dansk militær videnskab, fagligt niveau og, som altid, fornøjelsen ved at læse det. Kun specialer, der har fået karakteren 12, kan kåres som bedste speciale.

Da der ligeledes er tradition for, at sidste års vinder giver vandrepræmien videre, var orlogskaptajn Tue Husted tilstede til overrækkelsen. OK Husted vandt årets speciale i 2021 for hans speciale om Kaliningradregionen.

Årets MMS-speciale for 2022 blev tildelt specialet: Operation Glowing Symphony – Offensive Cyberoperationer skrevet af Major Mathias Prahl Bårris. Formanden begrundede kåringen som følger:

”Major Mathias Prahl Bårris’ stiller i sit MMS-speciale Operation Glowing Symphony – Offensive Cyberoperationer skarpt på udviklingen i cyber-operationer med udgangspunkt i den amerikanske operation Glowing Symphony, der blev udviklet som et værktøj til at håndtere truslen fra et Islamisk stat tilbage i 2016, hvor Kalifatet var størst. Specialet formår på en elegant måde at koble et teoretisk grundlag til en case-baseret analyse af offensive cyber-operationers potentiale i forhold til fire hovedområder, som er: 1) deres anvendelse som et alternativ til konventionelle operationer, 2) potentialet for en integration med andre militære operationer, 3) anvendelsen som en del af en afskrækkelsesstrategi og 4) de juridiske komplikationer, der uomtvisteligt vil være ved sådanne operationer. Slutteligt diskuterer specialet potentialet for det danske forsvar, hvilket var den afgørende faktor i forhold til Selskabets valg af netop din afhandling, ud fra kriteriet om dansk militær videnskabelighed. Specialets konklusion om behovet for en selvstændig cyber-kommando hviler på en velunderbygget argumentation. Det er selskabets håb, at årets vinder vil skrive en artikel baseret på specialet til Krigsvidenskab.dk, således at konklusionen og ikke mindst diskussionen kan udbredes til medlemmerne og andre sikkerhedspolitisk interesserede læsere. Stort tillykke til Mathias!”

4. BEDSTE SKRIBENT KRIGSVIDENSKAB.DK 

Ved kåringen af årets bedste skribenter på Krigsvidenskab.dk havde bestyrelsen som vanligt lagt vægt på følgende: Relevans, videnskabelighed, velunderbyggethed samt fornøjelsen ved at læse indlægget.

Bestyrelsen valgte i år valgt at kåre ”Den landmilitær logistik” som årets bedste artikel.

Kåringen blev begrundet af formanden således:

”Artiklen, der er skrevet af nu pensionerede Oberst Jess Møller, er i selskabets optik et ideelt eksempel på, hvad Krigsvidenskab.dk kan og, hvilken rolle indholdet på vores hjemmeside spiller. Artiklen stiller som titlen indikerer skarpt på logistik ud fra et blik på de første dages erfaringer fra den russiske invasion af Ukraine, hvilken anvendes som løftestang til at argumentere for logistikkens afgørende betydning for en militær operation, samt behovet for i dansk kontekst at have netop logistik i fokus i forhold til det forfatteren betegner som genopbygningen af den danske hær. Særligt interessant ved artiklen er oberstens argumentation i forhold til, at en række ting sådan set allerede er på plads – de skal ikke bare udvides, men udvides massivt. Med sit fokus på kvantitet formår artiklen at fremstille problemstillingen på en løsningsorientret måde fra et militært perspektiv.”

Begrundelsen blev rundet af med et citat fra forfatteren:

”Genopbygningen af vores hær bliver et langt sejt træk. Hærens logistik er allerede nu bagud, det ved vi alle. De principielle forudsætninger for at kunne udvikle kapaciteterne over de næste 10 år er imidlertid på plads. …… Fasthold betydningen af værdien af faglige fællesskaber for kvaliteten af soldaternes uddannelse. Fokusér mod kvantitet og konsekvenser for organisationen af hærens logistik. Målet er troværdighed – udadtil og indadtil.”

5. ST. GERMAIN MEDALJEN

Selskabet havde i det forløbne år ikke modtaget bidrag eller fundet lejlighed til at indstille nogen til en St. Germain Medalje.

6. ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen for Det Krigsvidenskabelige Selskab afholdes i henhold til lovene. Der er uddelt forslag til ny bestyrelse, suppleanter og revisorer samt regnskab for Selskabet for året 2023.

Dagsorden for generalforsamlingen er:

1) Valg af dirigent.
2) Formanden aflægger beretning.
3) Revideret regnskab forelægges.
4) Fastlæggelse af medlemskontingent.
5) Behandling af eventuelle forslag.
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7) Valg af suppleanter til bestyrelsen.
8) Valg af revisorer og revisorsuppleant.
9) Eventuelt.

Ad Dagsordenens pkt. 1 (Valg af dirigent).

Bestyrelsen foreslog OL Finn Legard Nielsen som dirigent.

Dette blev enstemmigt vedtaget.

OL Nielsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Jf. lovene § 13: Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året (”ordentligvis i maj”) – indvarsling senest 14 dage før afholdelse.

Varslet konstateredes overholdt, idet generalforsamlingen er blevet annonceret på selskabets hjemmeside d. 17. april, ligesom der er sendt særskilt invitation ud til dele af medlemskabet, herunder støttemedlemmer.

Ad Dagsordenens pkt. 2 (Formandens beretning):

Bemærkninger om Selskabets generelle status

Formanden konstaterede, at det overordnet går godt i Det Krigsvidenskabelige Selskab:

”Vi er nu kommet godt ud på den anden side af Covid-19 og er på mange måder kommet tilbage til normalen med arrangementer med fysisk deltagelse. Det er en fornøjelse igen at kunne byde velkommen til spændende oplægsholdere og i fælleskab med medlemmerne blive klogere på relevante emner og temaer om strategi, militærhistorie, international politik og meget mere. Formanden takkede fordi så mange af støtter op om Selskabets arrangementer, er spørgelystne og stiller gode forslag til kommende arrangementer. Foruden Selskabets arrangementer holder den dygtige redaktion stadig gang i hjemmeside ’krigsvidenskab.dk’ med boganmeldelser, artikler og meget mere. Dette vil berøres yderligere undervejs i denne beretning. Skal vi kigge på den anden side af mønten – og det skal vi – så er Selskabets største udfordring fortsat hvervning og fastholdelse af vores medlemsbase. Det har optaget bestyrelsen meget på vores bestyrelsesmøder.

Status på støttemedlemmer

DKVS havde ved indgangen af 2023 17 støttemedlemmer, som vi er meget glade for. Det betyder desværre også, at Selskabet har oplevet, at tre støttemedlemmer har meldt sig ud siden 2022. Vi håber meget på, at vi snart kan overbevise disse tidligere støttemedlemmer om værdien i at genoptage medlemsskabet. I samme ombæring håber vi selvsagt på, at Selskabet også vil opleve en tilgang af nye støttemedlemmer.

Vi afholdte en vellykket middag for vores støttemedlemmer på Frederiksberg Slot d.24. oktober 2022. Inden middagen holdt vores bestyrelsesmedlemmer Henrik Breitenbauch og Orlogskaptajn Anders Puck Nielsen oplæg om krigen i Ukraine. Yderligere gav chefen for Forsvarsstaben, Generalløjtnant Kenneth Pedersen oplæg om situationen i Forsvaret.

Vi ser allerede frem til næste middag for vores støttemedlemmer, da det altid er en hyggelig aften med både høj faglighed og spændende diskussioner.

Status på Redaktionen

Formanden udtrykte en stor tak til den samlede redaktion for deres arbejde igen i år. Deres arbejde udgør selskabets digitale kommunikationsplatform - krigsvidenskab.dk - og redaktionen har også en nøglerolle i forhold til arrangementer. Derfor er redaktionens arbejde essentielt ift. at drive hjemmeside, men også selskabet som helhed.

Hjemmesiden:

I 2022 har der været stor trafik på Krigsvidenskab.dk. Samlet set besøgte 95.000 brugere hjemmesiden og kunnet orientere sig i boganmeldelser artikler og ikke mindst hjemmesidens store – og stadigt voksende - arkivmateriale.

Som noget nyt er vi på krigsvidenskab.dk begyndt at udgive referater og billeder fra Selskabets arrangementer på hjemmesiden. Dette har tidligere været reserveret til vores sociale medier, men er i 2022 blevet mere omfattende i omfang og en mere integreret del af indholdet på hjemmesiden. Vores brugere har taget godt imod dette initiativ, der udover at skabe mere interaktion giver selskabet mulighed for at skabe opmærksomhed omkring, hvad man får som medlem i DKVS – eller sagt på en anden måde: Hvad man går glip af, hvis man ikke er betalende medlem.

Publiceringer: Artikler på krigsvidenskab.dk 

I 2022 har selskabet som vanligt publiceret en stor mængde boganmeldelser om nye militærhistoriske og sikkerhedspolitiske bøger, og det kan konstateres, at krigsvidenskab.dk har en unik profil i forhold til netop dette. Selskabet vil benytte lejligheden til at takke alle de frivillige anmeldere for deres store indsats. Vi værdsætter virkelig at modtage dem, da anmeldelser er og bliver ved med at være en vigtig interaktion til og mellem Selskabets medlemmer. Som en ekstra service udgiver vi også en kvartalsvis samling af “nye militærfaglige udgivelser”, hvilket vi vil opfordre medlemmerne til at læse – særligt de medlemmer som ikke nødvendigvis ligger vejen forbi krigsvidenskab.dk hver uge. 

Så, hvis I mangler inspiration eller viden om de nyeste udgivelser, så orienter jer endelig i de mange gode anmeldelser på hjemmesiden.

I den forbindelse skal der som altid lyde en kæmpe stor tak til anmelderkorpsets general, Simon Papousek, der uge efter uge sørger for militærhistorisk og sikkerhedspolitisk inspiration til selskabets medlemmer. Simons arbejde kan ikke påskønnes nok, og det er og bliver vigtigt for mig som formand at sige hvert år. Simon kunne desværre ikke være her i dag, men han fortjener en hånd af Generalforsamlingen in absentia og naturligvis også en symbolsk erkendtlighed i form af et par flasker vin, som han vil får ved førstkommende lejlighed.

På artikelsiden har vi efter et par gode år oplevet en mindre nedgang, og vi vil også benytte generalforsamlingen til at opfordre de tilstedeværende - samt medlemmer generelt - om ikke at tøve med at indsende artikler om relevante emner.

I 2022 udgav selskabet kun 8 artikler, hvilket er under vores målsætning om at udgive en artikel om måneden. Redaktionen og bestyrelsen har igangsat en række initiativer for at få flere bidrag, hvilket blandt andet kan ses i det ugentlige nyhedsbrev. Vi håber selvfølgelig at kunne udgive flere aktuelle artikler om eksempelvis Ukrainekrigen og det kommende forsvarsforlig, hvilket vi bestemt også tror er realistisk.

De mest læste artikler i 2022 var:

1) ”Er Kina en militær trussel - og for hvem?" som blev skrevet i 2010 og opnået 1469 visninger. 

2), ”Warszawapagten”, som blev skrevet i 1970 og opnået 1309 visninger.

3) ”Om et russisk-kinesisk partnerskab rettet mod Vesten”, som blev skrevet i 2018 og opnåede 1227 visninger. 

4) ”Brugen af casebaserede-øvelser ved grundlæggende Taktik i Hæren”, som blev skrevet i 2022, om som opnåede 1035 visninger. 

5) ”Det danske forsvar april 1940 til august 1943” som er skrevet 2003 og har opnået hele 905 visninger.

De skarpe tilhørere vil bemærke, at 4 ud af de 5 mest læste artikler er mindst 5 år gamle, hvilket vidner om, at vores stadig voksende digitale arkiv bliver flittigt brugt, hvilket bringer os til status i forhold til digitalisering.

Selskabets studentermedhjælpere - eller webredaktører - har digitaliseret ca. 30 års Militært Tidsskrift siden seneste generalforsamling i maj 2022. Dette er 20 årgange mere, end året før og betyder, at digitaliseringsarbejdet går ind i sin absolut afsluttende fase. Enkelte årgange fra 1911 og 1896 mangler desværre, men der arbejdes på sagen og bestyrelsens forventning er at nå i mål med de resterende 19 årgange inden næste generalforsamling.

Dermed kan vi med glæde se frem til snart at afslutte digitaliseringen af 150 års Militært Tidsskrift, der hermed er sikret for eftertiden i et frit tilgængeligt og søgbart format.

Det er altså på nuværende tidspunkt muligt at tilgå mere end 130 års artikler fra perioden 1890-2021, og Selskabet glæder sig over snart at være i mål med den komplette digitalisering af Militært Tidsskrift, som blev igangsat i 2014.

Den enkle arkivsøgefunktion vil vi også endnu engang gøre reklame for. Artikler kan nemt og enkelt søges via forfatter, årstal eller emneord. Skulle man støde på problemer i forhold til en specifik artikel fra perioden 1871-1921, kan man altid tage kontakt til redaktionen på krigsvidenskab.dk, da de har alle artiklerne liggende i pdf-formater og kan fremsende disse ved behov.

Slutteligt vil vi også opfordre alle medlemmer til at kontakte redaktionen med ris eller ros til hjemmesiden, da vi konstant søger at udvikle selskabets kommunikative platform. Dette bringer os til det sidste punkt i forhold til redaktionens arbejde, nemlig de sociale medier:

Krigvidenskab.dk fortsætter med at gøre sig bemærket på de sociale medier, Facebook og Twitter, når der afholdes arrangementer eller publiceres artikler, og vi vil opfordre generalforsamlingen til at ”like” og følge os på de sociale medier i måtte benytte jer af.

I skrivende stund har Krigsvidenskab.dk 2600 likes på vores Facebookside, hvilket er en stigning på 300 fra de 2300 likes ved sidste Generalforsamling. Når der bliver lavet et opslag med en boganmeldelse, artikel, begivenhed eller andet, får krigsvidenskab.dk et sted imellem 10 og 20 likes på det givne opslag, hvilket må siges at være fint. Krigsvidenskab bør forvente 2800 likes inden årets udgang på Facebook.

På Twitter ”tweeter” vi sideløbende med Facebook opslag. Her har vi i skrivende stund cirka 1800 følgere. Redaktionen er i øjeblikket i gang med, at afprøve en udvidelse af sociale medieplatforme til “Linkedin” og fremtidigt vil også en profil via Instagram eventuelt også komme i spil. Skulle generalforsamlingen eller medlemmer sidde inde med ris og ros på den front, så send også dette til redaktionen via Krigsvidenskab.dk

Som afslutning på beretningen skal nævnes de arrangementer, som er blevet afholdt gennem det seneste år, da arrangementer er og bliver centrale for selskabets virke, og er det som selskabet tilbyder vores betalende medlemmer i form af indsigt, viden og netværk.

Arrangementer i året der gik (siden sidste års Generalforsamling)

 • Oplæg v. Professor Stephen Bungay fra Storbritannien. 
 • Ledelse i militære højrisikoteams ved Major Jacob Barfod, FAK/ILO.
 • Oplæg v. Danny Annan, den danske ambassadør i Tyrkiet.
 • Oplæg v. Carsten Søndergaard, Danmarks forhenværende ambassadør i Rusland.
 • Oplæg v. Generalløjtnant Andrew Harrison DCOM v. UN Command.
 • Materiel og IT til tiden – i fred, krise og krig v. Generalløjtnant Kim Jesper Jørgensen.
 • Fra Totalforsvar til Samfundssikkerhed v. Lektor Rasmus Dahlberg FAK/ISK.
 • Ukrainekrigen – de kommende offensiver og situationen generelt v. Orlogskaptajn Anders Puck Nielsen FAK/IMO og Orlogskaptajn Alexander With FAK/IMO.

Det kan konstateres, at der er et godt fysisk fremmøde ved vores arrangementer. Yderligere er der fortsat stor tilslutning gennem anvendelse af virtuelle løsninger på internettet, som i særlig grad er vokset i popularitet i løbet af pandemien.

Hermed afsluttes Formandens beretning om selskabets virke i det forgangne år.

Dirigent OL Nielsen spurgte de fremmøde, om nogen havde spørgsmål eller bemærkninger til beretningen. Da dette ikke var tilfældet, blev beretningen anset som godkendt.

Ad Dagsordenens pkt. 3 (Revideret regnskab). 

Det Krigsvidenskabelige Selskabs økonomi.

Regnskabet blev fordelt til de medlemmer, der var til stede.

Bemærkninger til Regnskabet for finansåret

Generelt

Selskabet går ud af 2022 med et mindre tab på 3.933,30 (eksklusiv kursgevinster og tab på værdipapirer). Dette tab kommer hovedsagligt grundet svigtende indtægter, som vil uddybes under Selskabets Indtægter.

Ser vi på resultatet (inklusiv kursgevinster og -tab på værdipapirer) var der et tab på kr. 55.204,04.

Årsagen til kurstabet var den økonomiske uro, der var på verdensmarkedet i 2022.

Indtægter

Indtægterne (eksklusiv kursavancer) var samlet på kr. 371.689,50, hvilket var kr. 16.810,50 mindre end det budgetterede på kr. 388.500,00.

Årsagen til at budgettet ikke kunne holdes var primært, at indtægterne fra støttemedlemmerne var kr. 15.000,00 mindre - end hvad der var budgetteret med.

Grundet en kursavance på selskabets bankaktier på kr. 4.383,00 blev den samlede indtægt på kr.376.072,50, hvilket var kr. 12.427,50 mindre end det budgetterede kr. 388.500,00.

Udgifter

Udgifterne (eksklusiv kurstab) var samlet kr.375.622,80, hvilket var kr. 7.877,20 lavere i forhold til budgettet på kr. 383.500,00.

Årsagen til det mindre forbrug var primært mindre udgifter til foredragsvirksomhed, støttemiddag og til leverandøren af selskabets hjemmeside.

Et antal konti har haft et merforbrug, der skønnes at være i den lave ende.

Grundet et betydeligt kursfald på selskabets obligationsbeholdning på kr. 55.653,74 blev den samlede udgift på kr. 431.276,54, hvilket var kr. 47.776,54 større end det budgetterede kr. 383.500,00.

Vurdering

Samlet vurderes det, at selskabets økonomi er sund, idet de samlede aktiver pr. 31. december 2022 androg kr. 329.854,59.

Derudover skal det bemærkes, at det nævnte betydelige kursfald ikke er realiseret.  

Dirigent OL Nielsen spurgte de fremmødt, om nogen havde spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet.

Et medlem spurgte ind til Støttemedlemmer. Det blev forklaret, at Støttemedlemmer hovedagligt er virksomheder, der støtter Selskabet som Støttemedlem, men at alle i princippet kan være Støttemedlem. Prisen for Støttemedlemskab er 5500,- pr. år, og således højere end alm. Medlemskab.

Herefter var der ikke yderligere spørgsmål, hvorfor Dirigent OL Nielsen proklamerede regnskabet for godkendt.

Ad Dagsordenens pkt. 4 (Fastsættelse af kontingent og abonnementssats).

Fastsættelse af kontingent sker i henhold til foreningens vedtægter på Generalforsamlingen. Fastsættelsen sker fremadrettet, dvs. gældende for 2024.

Medlemskontingent 2024.

Medlemskontingentet blev fra 2023 reguleret til kr. 300,00 for medlemmer og til kr. 5.500,00 for støttemedlemmer. Bestyrelsen ønsker ikke for nuværende at ændre medlemskontingentet yderligere.

Generalforsamlingen blev spurgt, om forsamlingen kan godkende den af bestyrelsen foreslåede årlige kontingentsats på kr. 300,- for fuldt medlemskab i 2024 for alle medlemmer, herunder pensionister, kadetter og andre. 

Generalforsamlingen blev spurgt, om forsamlingen kan godkende den af bestyrelsen foreslåede årlige kontingentsats på kr. 5.500,- for fuldt støttemedlemskab i 2024.  

Generalforsamlingen blev spurgt, om forsamlingen kan godkende, at Formanden i særlige tilfælde kan tilbyde det første års medlemskab til en reduceret sats, f.eks. ved hvervekampagner på officersskolerne og andre særlige arrangementer.

Dirigent OL Nielsen proklamerede herefter, at fastsættelse af kontingent og abonnement skete i henhold til foreningens vedtægter på generalforsamlingen. Fastsættelsen skete fremadrettet.

Herefter spurgte Dirigent OL Nielsen om nogen havde indvendinger mod bestyrelsens indstilling om kontingentets størrelse? Da det ikke var tilfældet, blev Medlemskontingentet betragtet som godkendt.

Ad Dagsordenens pkt. 5 (Indkomne forslag).

Dirigent OL Nielsen informerede de fremmødte medlemmer om følgende:

Selskabets bestyrelse havde indledningsvis lagt op til at forslå en ændring til selskabets vedtægter for at få Generalforsamlings opbakning til, at kadetter kan indgå i bestyrelsen. Bestyrelsen har dog efterfølgende valgt at trække forslaget tilbage.

Der er herudover ikke modtaget andre forslag fra foreningens medlemmer.

Ad Dagsordenens pkt. 6 (Valg af bestyrelsesmedlemmer).

Bestyrelsesmedlemmer, der er på valg:

Oberst Lars Nygaard (modtager ikke genvalg)
Kaptajn Arnon Madsen (modtager ikke genvalg – KN Madsen stiller i stedet op som suppleant)
Major Esben Salling Larsen (modtager genvalg)
Major Jonas Vøg Andersen (modtager genvalg)
Major Alexander Tetzlaff (modtager genvalg)
Studielektor Jeppe Trautner (modtager genvalg)

Bestyrelsens indstillinger til nye bestyrelsesmedlemmer:

Bestyrelsen indstiller: Kommende chef for Forsvarsakademiet Generalmajor Flemming Mathiasen samt chef for Center for Landoperationer Oberstløjtnant Jakob Buus Madsen.

Bestyrelsen indstiller: Premierløjtnant Sebastian Cabo Josefsen som ny sekretær.

Såfremt ovennævnte vedtages af generalforsamlingen, vil bestyrelsen få følgende sammensætning:

Generalmajor Gunner Arpe Nielsen.
Generalmajor Flemming Mathiasen.
Kontreadmiral Henrik Ryberg.
Oberst Steen Wegener.
Oberstløjtnant Jakob Buus Madsen.
Major Esben Salling Larsen.
Major Jonas Vøg Andersen.
Major Thomas Jørgensen.
Major Alexander Peter Tetzlaff.
Orlogskaptajn Anders Puck Nielsen.
Studielektor Jeppe Plenge Trautner.
Dekan Henrik Breitenbauch.
Premierløjtnant Sebastian Cabo Josefsen (indstillet som sekretær uden for bestyrelsen).

Dirigent OL Nielsen spurgte forsamlingen, om der var andre kandidater.

Der var ikke andre kandidater, men forsamlingen spurgte ind til om Kontreadmiral Henrik Ryberg gik på pension. Det var ikke tilfældet, da KA Ryberg er blevet chef for Søværnskommandoen. KA Ryberg informerede om, at GM Mathiasen var positiv over at overtage formandsposten, når han tiltrådte. Yderligere informerede KA Ryberg om, at Forsvarsakademiets dekan, bestyrelsesmedlem Henrik Breitenbauch, ville overtage som fungerende Formand indtil GM Mathiasen tiltrådte.

Forsamlingen havde ikke yderligere spørgsmål, hvorfor Dirigent OL Nielsen konstaterede bestyrelsens sammensætning for vedtaget.

Ad Dagsordenens pkt. 7 (Valg af suppleanter til bestyrelsen).

Annette Greve Høj og Major Kristian Soelberg er på valg og genopstiller. Yderligere stiller Kaptajn Arnon Madsen op som suppleant for bestyrelsen.

Dirigent OL Nielsen spurgte forsamlingen om der var andre kandidater, og informerede de fremmødte om, at der jf. vedtægternes §6 kan vælges op til 7 suppleanter.

Der var ikke andre kandidater, hvorfor Dirigent OL Nielsen konstaterede, at sammensætningen af suppleanter var vedtaget.

Ad Dagsordenens pkt. 8 (Valg af revisorer og revisorsuppleant).

Bestyrelsen foreslår følgende revisorer og revisorsuppleanter:

 • Kommandørkaptajn Jannik Taanum Andersen er på valg til revisor og modtager genvalg.
 • Orlogskaptajn pens. Benny Åxman er på valg til revisor og modtager genvalg.
 • Major Niels-Christian Levin Hansen er på valg til revisorsuppleant og modtager genvalg.

Dirigent OL Nielsen spurgte forsamlingen, om der var andre kandidater. Det var ikke tilfældet, hvorfor sammensætningen af revisorer og suppleanter blev konstateret vedtaget.

Ad Dagsordenens pkt. 9 (Eventuelt).

HILSEN TIL H.M. Dronningen.

Formanden informerede de fremmødte om, at Selskabet d.2. maj havde sendt en hilsen til H. M. Dronningen. Formanden bedte forsamlingen rejse sig op.

”Det Krigsvidenskabelige Selskab samlet på Svanemøllens Kaserne til generalforsamling sender dets høje protektor de ærbødigste hilsener”.

Selskabet havde modtaget følgende telegram fra H. M. Dronningen:

”Til Det Krigsvidenskabelige Selskab ved Formand, kontreadmiral Henrik Ryberg

Hendes Majestæt Dronningen har bedt mig bringe Det Krigsvidenskabelige Selskab en varm tak for den venlige hilsen, som det har glædet Dronningen at modtage i anledning af selskabets generalforsamling på Svanemøllens Kaserne den 2. maj 2023

Jens Ole Rossen-Jørgensen”

ØVRIGT

Afslutningsvis takkede Formanden Dirigent OL Finn Nielsen for en velgennemført generalforsamling. Dernæst takkede Formanden de afgående bestyrelsesmedlemmer, Oberst Lars Nygaard samt Kaptajn Arnon Madsen.